Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Maroš Pecho PECHO CRYSTAL(ďalej v texte tiež ako „VOP“)Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Maroš Pecho PECHO CRYSTAL, s miestom podnikania Veľká okružná 1022/2, 958 01 Partizánske, IČO: 30044651, je podnikateľom zaoberajúcim sa brúsením skla, sprostredkovaním obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenia a kúpou tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod).

 2. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností predávajúceho a kupujúceho pri nákupe tovaru kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.pechocrystal.sk, a to spôsobom bližšie špecifikovaným v týchto VOP.

 3. Ďalšie kontaktné údaje na predávajúceho sú nasledujúce: telefónne číslo: +421902226487, email: hmcrystalpe@gmail.com

 4. Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.Článok II.
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a jeho práva

 1. Na účely týchto VOP sa za kupujúceho považuje spotrebiteľ.

 2. Kupujúci pri vzniku vzťahu s predávajúcim odovzdáva predávajúcemu svoje kontaktné údaje ako aj údaje a informácie potrebné na bezproblémové vybavenie objednávky, prípadne údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch; a to v rozsahu požiadaviek a úpravy obsiahnutej v týchto VOP.

 3. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), ako aj zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“).

 4. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho v zmysle týchto VOP, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, ochranných známok, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho, jeho dodávateľov ani iných subjektov.Článok III.

Objednávka

 1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

 2. Pri každej objednávke kupujúci uvedie meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu. Ďalej kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky. Objednávka riadne vyplnená a vyhotovená prostredníctvom e-shop formulára objednávky tieto podmienky spĺňa automaticky. Údaje uvádzané v objednávkach budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov použité v rámci založeného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, a to v rozsahu a na účely uvedené v týchto VOP a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osôb zabezpečujúcich ich spracúvanie, vybavovanie objednávok, prepravu tovaru a prípadné reklamácie tovaru).

 3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od momentu, kedy predávajúci odoslal e-mailovú správu potvrdzujúcu doručenie objednávky v zmysle ods. 3. tohto článku, ak v čase stornovania ešte nedošlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V prípade stornovania objednávky po tom, čo došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, aplikujú sa ustanovenia týchto VOP o odstúpení od zmluvy. Stornovanie   je vylúčené v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom), a to doručením písomného storna s číslom objednávky v uvedenej lehote predávajúcemu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou na niektorý z kontaktov uvedených v objednávke. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenia vybavovania objednávky. V prípade stornovania objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 5. V momente, kedy je tovar pripravený na dopravu a/alebo doručenie, zašle predávajúci kupujúcemu informačný e-mail o termíne doručenia alebo lehote osobného odberu (ďalej len "informačný e-mail o dodaní").

 6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k predávajúcemu porušovala dobré mravy. Predávajúci si vyhradzuje právo vybraný tovar kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v týchto prípadoch vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu.

 7. Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s týmito VOP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP zoznámiť pred jej uzavretím.Článok IV.

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho a vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu

 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

 3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový doklad).

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Článok V.

Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

 3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

 4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 1. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom potvrdení objednávky.Článok VI.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar najneskôr do 5-7 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade predpredaja určí dobu doručenia Predávajúci.

 2. Kupujúci je povinný voľbu spôsobu dodania tovaru vykonať pri vyhotovovaní objednávky, a to v rozsahu aktuálnych možností uvedených v e-shope v momente vyhotovovania objednávky. Predávajúci a kupujúci si týmto spôsobom dohodnú miesto pre vyzdvihnutie/odber alebo dodanie tovaru. Ak si strany toto miesto výslovne nedohodnú alebo v e-shope nebude umožnená voľba spôsobu dodania tovaru alebo v prípade vzniku pochybností platí, že dodanie tovaru bude realizované osobným prevzatím tovaru kupujúcim v prevádzkarni predávajúceho na adrese Veľká okružná 1107/15, 958 01 Partizánske (ďalej aj „prevádzkareň“).

 3. Spôsoby platieb akceptované predávajúcim sú: platba na dobierku (spoplatnená podľa aktuálneho cenníka zásielkovej spoločnosti), platba prevodom na účet.

 4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu za tovar bezhotovostne, kúpna cena sa považuje za uhradenú okamihom pripísania peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu predávajúceho; peňažné prostriedky musia byť takto pripísané najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim.

 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky predávajúceho. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 6. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. Spoločne s tovarom bude kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom dodaný záručný list, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne predávajúceho.

 7. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar, ktorý je v súlade s kúpnou zmluvou a bez vád. Pri preberaní tovaru je kupujúcu povinný skontrolovať mechanickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, kupujúci ihneď kontaktuje predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou (v prípade osobného odberu v predajni s povereným pracovníkom predávajúceho) spíše "Záznam o škode na zásielke".

 8. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru opomenie skontrolovať mechanickú neporušenosť a kompletnosť zásielky/tovaru, môže uplatniť nároky z vád iba v prípade, ak preukáže, že ich tovar mal už v čase prevzatia tovaru kupujúcim.

 9. Poškodenie tovaru, ktoré objektívne nebolo možné rozpoznať už pri prevzatí tovaru, je nutné uplatniť reklamáciou bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru kupujúcim.

 10. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim; nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.Článok VII.

Zodpovednosť za vady a reklamácia vád

 1. Strany sa dohodli, že záručná doba na tovar je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak bola kupujúcemu pre vadu tovaru poskytnutá zľava z kúpnej ceny, kupujúci nemá právo uplatňovať nároky z vád tovaru pre túto vadu. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 2. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho v prevádzkarni predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení a so záručným listom, ak bol vydaný.

 3. Na základe uplatnenia oprávnenej reklamácie postupom podľa bodu 2 týchto VOP predávajúci poučí kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov.

 4. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. l) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Predávajúci bez zbytočného odkladu vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie, v ktorom predávajúci popíše kupujúcim označené vady a uvedie spôsob, akým bude reklamácia vybavená. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 5. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 6. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 7. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, a to od okamihu prevzatia tovaru do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bola kupujúcemu zaslaná výzva na vyzdvihnutie tovaru zo záručnej opravy. V prípade výmeny tovaru získava kupujúci na nový tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov.

 8. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru kupujúcim.

 9. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (ďalej aj “žiadosť o nápravu”). Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim predávajúcemu, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej aj “návrh”) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj “zákon č. 391/2015 Z. z.”), a to príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v danom prípade Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (www.mhsr.sk), alebo prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, kupujúci má právo voľby, ktorému z nich návrh podá. Možnosť kupujúceho obrátiť sa na súd nie je podaním návrhu dotknutá. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z. z.Článok VIII.
Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

1. Predávajúci spracúva osobné údaje podľa Podmienok ochrany osobných údajov

 

Článok IX.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do piatich pracovných dní odo dňa, kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať.

 2. Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Formulár na odstúpenie sa nachádza TU. Ak v tejto lehote kupujúci odstupuje z dôvodu, že tovar má vady, predávajúci odporúča túto skutočnosť v odstúpení uviesť. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (e-mailom, písomnou zásielkou). Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť v prípade podania písomnou zásielkou odoslané vo vyššie uvedenej lehote na poštovú prepravu na adresu prevádzkarne, prípadne miesta podnikania predávajúceho. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa týchto VOP. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslaním tovaru späť predávajúcemu alebo jeho odovzdaním predávajúcemu alebo ním poverenej osobe na prevzatie tovaru v prevádzkarni predávajúceho. Lehota na vrátenie tovaru predávajúcemu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pokiaľ je predmetom zásielky a odstúpenia tovar, ktorý vyžaduje osobitnú opatrnosť pri jeho manipulácií a preprave, je kupujúci povinný urobiť vhodné opatrenia na predchádzanie vzniku škôd na predmete zásielky, prípadne zásielku aj poistiť.

 3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko, adresu, dátum a podpis spotrebiteľa, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie (najmä číslo účtu). Pokiaľ kupujúci v súvislosti s odstúpením vracia tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“, ako aj zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 4. Kupujúci v zmysle § 7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 5. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené odstúpenie od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 2 tohto článku VOP a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a/alebo poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom zverejnenia na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho a sú záväzné v znení uvedenom na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúceho s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

 2. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP a reklamačného poriadku, ktorý je ich súčasťou, v znení platnom v deň odoslania predmetnej objednávky, a kupujúci zároveň potvrdzuje, že sú mu ich ustanovenia zrozumiteľné a bude sa nimi spravovať.

 3. Úplné znenie VOP v platnom a účinnom znení je dostupné okrem webovej stránky predávajúceho aj v listinnej podobe v prevádzkarni predávajúceho.

 4. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania potvrdenia objednávky kupujúcemu až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ neustanovujú niektoré ustanovenia VOP v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný do doby ustanovenej na dodanie tovaru.

 5. Akékoľvek spory zo vzťahu založeného medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle týchto VOP sa zmluvné strany zaväzujú riešiť predovšetkým dohodou.

 6. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku zostávajú týmito VOP nedotknuté.

 7. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že v plnej miere uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 8. Pre prípady, kedy na strane kupujúceho vystupuje podnikateľ a z toho dôvodu sa vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim neposudzuje ako spotrebiteľský vzťah, sa podľa ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších právnych predpisov zmluvné strany dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovení § 5 odsekov 3 až 6 predmetného zákona. Obdobne sa pre tento prípad predávajúci a kupujúci dohodli na primeranom použití ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov, ako aj na tom, že všetky písomné prejavy (vrátane právnych úkonov) budú doručované na adresy zmluvných strán, ktoré sú uvedené v príslušných registroch, alebo ktoré boli zmluvnou stranou oznámené, pokiaľ zmluvná strana neoznámi inú adresu. Pre prípad, že zásielku nie je možné doručiť na uvedenú adresu, pre účely týchto VOP sa považuje písomnosť za riadne doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky.

 9. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.V Partizánskom, dňa 28.02.2017

Späť do obchodu